Nová sezona je tady! Na všechny doplňky máš od nás DOPRAVU ZDARMA!

Půjčovní řád

Půjčovní řád

Pravidla pronájmu (zapůjčení) mopedů Manet Korado, elektrokol Amulet a elektromopedů mopedix Electrix u společnosti GOODPED, s.r.o., se sídlem Pod Hřištěm 93, Zaječice, 251 67 Pyšely, identifikační číslo: 09607731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 338879. Provozovna (výdejní místo): Mopedix Rent&Ride, Zaječice 70, 251 67 Pyšely.

1. Mopedem se rozumí malý motocykl Manet Korado, rok výroby 1993 až 2003, s dvoutaktním spalovacím motorem o objemu 50 ccm, který je homologován pro provoz na pozemních komunikacích.

2. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo Amulet eRival 4.5, velikosti S až XL (viz velikostní tabulka) s elektromotorem o maximálním jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

3. Elektromopedem se rozumí malý motocykl mopedix Electrix, s elektromotorem o maximálním jmenovitém výkonu 3 kW a maximální rychlosti 45 km/h, který je homologován pro provoz na pozemních komunikacích.

4. Osoba (dále jen nájemce) uvedená ve „Smlouvě o nájmu elektrokola/mopedu/elektromopedu“ (dále jen smlouva) používá předmět nájmu, jehož převzetí potvrdila svým podpisem smlouvy.

5. K pronájmu předmětu je nutné složit vratnou jistotu (dále jen kauce), jejíž výše je specifikována ve smlouvě.

6. Pronájem předmětu je možný pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude platný občanský průkaz a druhým platný řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz, případně jiné verifikovatelné doklady u cizinců.

7. Nájemcem elektrokola může být pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

8. Nájemcem mopedu a elektromopedu může být pouze osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která se prokáže platným řidičským průkazem skupiny B nebo minimálně AM (malý motocykl). Bez výše uvedených ŘP není nájemce ani případný jiný uživatel oprávněn využívat předmět nájmu na veřejných komunikacích.

9. Nájemce je povinen ověřit si technický stav pronajímaného předmětu před jeho převzetím a úhradou kauce a potvrdit jej podpisem v předávacím protokolu, který je přílohou smlouvy.

10. Po podpisu smlouvy, přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

11. Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou předmětu, jakož i s jeho základní údržbou (nabíjení baterie, tankování, parkování, transport, základní servisní úkony apod.)

12. Užívání předmětu nájmu je na vlastní nebezpečí nájemce. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo jemu zapůjčeným předmětem na vlastním majetku či zdraví, ani za škody způsobené na zdraví a majetku třetích osob, a to po celou dobu trvání nájmu.

13. Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu. Tyto jsou uvedeny ve smlouvě a předávacím protokolu, který je přílohou smlouvy. Smlouvu i předávací protokol stvrzuje nájemce svým podpisem.

14. Nájemce je povinen vrátit všechny předměty uvedená ve smlouvě a předávacím protokolu čisté (omyté od prachu a hlíny). Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z kauce ve výši 200 Kč za očištění jednoho kusu předmětu nájmu.

15. Elektrokola, mopedy ani elektromopedy nejsou určeny k tažení přídavných vozíků a nejsou konstruovány pro jízdu osob mladších 15 let.

16. Při nedodržení termínu vrácení předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné ve výši uvedené v ceníku půjčovny. Dlužné nájemné bude odečteno ze složené kauce uvedené ve smlouvě.

17. Při ztrátě či odcizení předmětu nájmu hradí nájemce plnou cenu předmětu uvedenou ve smlouvě.

18. Při poškození, odcizení nebo ztrátě předmětu je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli telefonicky. V případě odcizení nebo ztráty předmětu je nájemce povinen o této skutečnosti sepsat protokol na Policii ČR a jeho kopii předat pronajímateli.

19. Nájemce souhlasí s tím, že na veškeré případné náklady spojené s opravou poškozeného předmětu bude použita vratná kauce. Pokud částka přesáhne hodnotu kauce, nájemce je povinen uhradit vícenáklady ve lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

20. Pronajímatel má právo použít kauci na úhradu vzniklé škody, jakož i jiných pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. 21. Platné znění Půjčovního řádu je dostupné on-line na www.mopedix.cz a tištěné v provozovně (výdejním místě). Svým podpisem smlouvy nájemce potvrzuje, že se s ním seznámil a zavazuje se ho dodržovat v jeho plném rozsahu.

Aktuální ceník včetně akcí:

Velikostní tabulka elektrokol Amulet:

Nákupní košík
Přejít nahoru