Nová sezona je tady! Na všechny doplňky máš od nás DOPRAVU ZDARMA!

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě www.mopedix.cz, je součástí Obchodních podmínek tohoto obchodu a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada dle bodu 7.2 Obchodních podmínek, má kupující právo tuto vadu reklamovat, a to u prodávajícího, kterým je společnost GOODPED, s.r.o., IČ: 09607731, Pod Hřištěm 93, Zaječice, 251 67 Pyšely.

Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit vadu/y zboží, a to zasláním zboží na adresu prodávajícího: GOODPED, s.r.o., Pod Hřištěm 93, Zaječice, 251 67 Pyšely.

Zboží k reklamaci musí kupující zaslat čisté a spolu s řádně vyplněným reklamačním listem. Zboží je vhodné zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Reklamovat nelze zejména zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a pro opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží.

Prodávající zajišťuje řádné vyřizování reklamací. Reklamace včetně odstranění vad/y musí být vyřízena:

 • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace s tím, že dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající převezme od kupujícího reklamované zboží a řádně vyplněný reklamační list;
 • případně v delší lhůtě, na které se prodávající s kupujícím písemně dohodne.

2. Vada výrobku

Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného používání, nesprávného zásahu, pokud kupující vadu sám způsobil, nebo při způsobení vady vnější událostí, kterou nezpůsobil prodávající, zejména je-li příčinou vzniku vady:

 • nevhodná kombinace nošených materiálů, které poškozují zboží (např. zabarvení);
 • mechanické poškození zboží (stříhání, roztržení, nevhodné kartáčování);
 • jakékoli zásahy do zboží;
 • poškození zboží chemikáliemi;
 • nedodržením ošetřovacích symbolů.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí od prodávajícího, není-li z povahy zboží uvedeno na jeho obalu jinak. Zakoupení zboží dokládá kupující dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího, který současně slouží jako záruční list.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování, může zboží vhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Vymění-li se vadné zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace dále v celkové době 2 let od uzavření kupní smlouvy.

4. Protokol o reklamaci zboží

Prodávající přijme zboží na reklamaci pouze společně s řádně vyplněným reklamačním listem:

5. Posouzení reklamace

Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší pouze prodávajícímu. Prodávající posoudí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, do kterých se nezapočítává případná doba nezbytná pro odborné posouzení vady.

 1. Odstranitelná vada je taková, jejímž odstraněním neutrpí vzhled zboží, jeho funkce ani kvalita a jejíž opravu lze provést ve lhůtě stanovené pro vyřízení reklamace (viz 1.).
 2. Neodstranitelná vada je taková, která brání řádnému užívání zboží, případně ji nelze beze zbytku odstranit.

Po rozhodnutí o reklamaci prodávající vydá kupujícímu e-mailem potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace je dle povahy reklamované vady buď vráceno opravené zboží, nebo zasláno nové zboží, případně jeho součást, pokud se vada týká pouze součásti zboží, nebo je poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny, nebo se při odstoupení od kupní smlouvy vrací kupní cena za reklamované zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

6. Řešení reklamace

6.1 Odstranitelné vady (5a):

 • obvykle se bezplatně odstraňují opravou;
 • lze-li to vzhledem k povaze vady považovat za přiměřené a nebylo-li zboží dosud užíváno, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad; není-li možné dodat nové zboží bez vad, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • nepožaduje-li kupující opravu zboží, dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

6.2 Neodstranitelné vady (5b):

 • lze požadovat dodání nového zboží bez vad
 • lze odstoupit od kupní smlouvy
 • nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

6.3 Odstranitelná vada (5a) opakující se na zboží i po předchozích dvou opravách, nebo alespoň tři současně se vyskytnuvší odstranitelné vady (5a):

 • lze požadovat dodání nového zboží bez vad
 • lze odstoupit od kupní smlouvy
 • nepožaduje-li kupující dodání nového zboží bez vad, ani od kupní smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu

6.4 Vrácení reklamovaného zboží kupujícímu v případě zamítnutí reklamace.

6.5 V případě nesouhlasu s vyjádřením reklamace se lze obrátit na soudního znalce (www.justice.cz), nebo na ADR – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (www.adr.coi.cz).

Pokud se jakékoliv vady zboží týkají pouze součásti zboží, může kupující požadovat výměnu jen této součásti.

V případě odstoupení od kupní smlouvy, vrací prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů vynaložených kupujícím na dodání zboží, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému prodávajícím.

7. Ostatní

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

Zásilka, u které není zřejmý důvod jejího odeslání prodávajícímu, bude vrácena odesilateli, pokud budou na zásilce uvedeny údaje nezbytné pro její zpětné odeslání.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na spotřebitelské smlouvy a na závazky z nich vzniklé ve smyslu ust. § 1810 občanského zákoníku. Pro jiné než spotřebitelské smlouvy platí při uplatňování práv z vadného plnění obecná zákonná úprava.

Kupujícímu je Reklamační řád k dispozici před nákupem zboží. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nákupní košík
Přejít nahoru